Nyomtatható verzió PDF formátumban

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391 Budapest, 62. Pf. 211

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/29/2011.

Iktatószám: Vj/29-522/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a Berke Molnár Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Ady Endre utca 19.) és a dr. K. I. ügyvéd által képviselt Betonpartner Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Noszlopy utca 2.), mint a Wopfinger Készbeton Kft. jogutódja;

 

 

 • a Szoboszlai Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Abonyi u. 8. mf. 4.) és az Erős Ügyvédi Iroda / Squire, Sanders Dempsey LLP. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) és dr. W. L. ügyvéd által képviselt Cemex Hungária Építőanyagok Kft. (1095 Budapest, Hajóállomás u. 1.), mint a Danubiusbeton Betonkészítő Kft. jogutódja;
 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u.12.) és a Szabó Lia Ügyvédi Iroda által képviselt DBK-Földgép Építési Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede utca 55.), mint a Duna Beton és Kavics Kft. jogutódja;
 • a Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda (1041 Budapest, Templom u. 4. II. 9.) és a Dr. Hardicsay Ügyvédi Iroda által képviselt Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.), mint a TBG Hungária-Beton Befektető, Gyártó és Forgalmazó Kft. és a TBG Budapest Transzportbeton Gyártó és Forgalmazó Kft. jogutódja;
 • a Dr. N. Cs. I. ügyvéd és a K. Szabó Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi u. 14. 3/10.) által képviselt Frissbeton Betongyártó és Forgalmazó Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2., Infopark D épület);
 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u.12.) által képviselt Osteuropäische Zementbeteiligungs AG (DE-20457 Hamburg, Willy-Brandt-Strasse 69), mint a Holcim Hungária Cementipari Zrt.jogutódja;
 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u.12.) által képviselt Osteuropäische Zementbeteiligungs AG Magyarországi Fióktelepe (1037 Budapest, Montevideó u. 2/C.) mint a Holcim Hungária Cementipari Zrt.jogutódja;
 • a dr. K. F. I. ügyvéd (1092 Budapest, Ráday u. 51.) és a Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 2.) által képviselt LASSELSBERGER HUNGÁRIA Termelő és Kereskedelmi Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.);
 • a Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda (1041 Budapest, Templom u. 4. II. 9.) által képviselt Magyar Betonszövetség „v.a.” (1191 Budapest, Üllői út 206. B ép. I. lépcsőh. II. em.) és
 • a Dr. N. Cs. I. ügyvéd által képviselt a STRABAG Építő Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2., Infopark D épület)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

 

 • a Betonpartner Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint a Wopfinger Készbeton Kft. jogutódja 2005-2007 között,

 

 • a Cemex Hungária Építőanyagok Kft., mint a Danubius Betonkészítő Kft. jogutódja 2005-2007 között,
 • a DBK-Földgép Építési Kft., mint a Duna Beton és Kavics Kft. jogutódja 2005-2007 között,
 • a Duna-Dráva Cement Kft., mint a TBG Hungária-Beton Befektető, Gyártó és Forgalmazó Kft. és a TBG Budapest Transzportbeton Gyártó és Forgalmazó Kft. jogutódja 2005-2007 között,
 • az Osteuropäische Zementbeteiligungs AG, mint a Holcim Hungária Cementipari Zrt. jogutódja 2005-2007 között,
 • a Magyar Betonszövetség „v.a.” 2005-2007 között,
 • a STRABAG Építő Zrt. 2005-től 2007. augusztus 20-ig, majd
 • a Frissbeton Betongyártó és Forgalmazó Kft. 2007. augusztus 21-től 2007 decemberéig,
 • a LASSELSBERGER HUNGÁRIA Termelő és Kereskedelmi Kft. 2005-től 2007. január 30-ig

egységes, folyamatos és komplex jogsértést folytattak az 1000 m3 feletti Budapest-környéki transzportbeton megrendelések előre meghatározott kvóta mentén történő felosztása és a transzportbeton árszintjének meghatározása céljából.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a(z)

 

 

 • a Betonpartner Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 185.400.000,- – azaz egyszáznyolcvanötmillió-négyszázezer – Ft;

 • a Cemex Hungária Építőanyagok Kft.-t 643.900.000,- – azaz hatszáznegyvenhárommillió-kilencszázezer – Ft;
 • a DBK-Földgép Építési Kft.-t 192.000.000,- – azaz egyszázkilencvenkettőmillió – Ft;
 • a Duna-Dráva Cement Kft.-t 465.800.000,- – azaz négyszázhatvanötmillió-nyolcszázezer – Ft;
 • a Frissbeton Betongyártó és Forgalmazó Kft.-t 53.500.000,- – azaz ötvenhárommillió-ötszázezer – Ft;
 • az Osteuropäische Zementbeteiligungs AG-t 550.000.000,- – azaz ötszázötvenmillió – Ft;
 • a LASSELSBERGER HUNGÁRIA Termelő és Kereskedelmi Kft.-t 270.200.000,- – azaz kettőszázhetvenmillió-kettőszázezer – Ft;
 • a Magyar Betonszövetség „v.a.”-t 1.000.000,- – azaz egymillió – Ft;
 • a STRABAG Építő Zrt.-t 428.400.000,- – azaz négyszázhuszonnyolcmillió-négyszázezer – Ft

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

II. Az eljáró versenytanács

 

 • az Osteuropäische Zementbeteiligungs AG-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozás-csoportba tartozóOsteuropäische Zementbeteiligungs AG Magyarországi Fióktelepét,

 

 • a Frissbeton Betongyártó és Forgalmazó Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozás-csoportba tartozó STRABAG Építő Zrt.-t,
 • a STRABAG Építő Zrt.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozás-csoportba tartozó Frissbeton Betongyártó és Forgalmazó Kft.-t

nevesíti – mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni – a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

III. Az eljáró versenytanács a Magyar Betonszövetség „v.a.”-val szemben kiszabott bírság tekintetében a jogsértés idején tagvállalkozás alábbi eljárás alá vont vállalkozásokat nevesíti:

 

 • a Betonpartner Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t;
 • a Cemex Hungária Építőanyagok Kft.-t;
 • a DBK-Földgép Építési Kft.-t;
 • a Duna-Dráva Cement Kft.-t;
 • a Frissbeton Betongyártó és Forgalmazó Kft.-t;
 • az Osteuropäische Zementbeteiligungs AG-t;
 • a LASSELSBERGER HUNGÁRIA Termelő és Kereskedelmi Kft.-t;
 • a STRABAG Építő Zrt.-t

mivel a Tpvt. 78. § (6) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a Magyar Betonszövetség önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

I. Az eljáró versenytanács az eljárás alá vontak a nem fizető vevők kölcsönös ki nem szolgálásával összefüggő és a 2008-tól tanúsított magatartásai vonatkozásában a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

II. Az eljáró versenytanács az eljárás alá vontak magatartásának a tisztességtelen piaci magatartás a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján történő vizsgálata vonatkozásában a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

III. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Grafológiai Intézet kirendelt szakértő díját az általa benyújtott díjjegyzék alapulvételével meghatározott 135.255,- Ft – azaz egyszázharmincötezer-kettőszázötventöt forint – összegben, mint az ügyben felmerült eljárási költséget az alábbi eljárás alá vont vállalkozások viselik és annak megfizetéséért egyetemlegesen felelnek:

 

 • Betonpartner Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;
 • Cemex Hungária Építőanyagok Kft.;
 • DBK-Földgép Építési Kft.;
 • a Duna-Dráva Cement Kft.;
 • a Frissbeton Betongyártó és Forgalmazó Kft.;
 • az Osteuropäische Zementbeteiligungs AG;
 • a LASSELSBERGER HUNGÁRIA Termelő és Kereskedelmi Kft.;
 • a Magyar Betonszövetség „v.a.”
 • a STRABAG Építő Zrt.

A végzés I-II. része ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

A végzés III. része ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

 

Indokolás

 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.