Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj29-509/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a [Sz] Ügyvédi Iroda ([cím].), az az [E] Ügyvédi Iroda / [S.S.D.] ([cím]) és [W.L.] ügyvéd ([cím]) által képviselt Cemex Hungária Építőanyagok Kft. (1095 Budapest, Hajóállomás u. 1.) II. rendű eljárás alá vont vállalkozás és társaival szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyaláson – meghozta az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a Cemex Hungária Építőanyagok Kft.-vel szemben 30.000.000,- Ft – azaz harmincmillió forint – eljárási bírságot szab ki.

Az eljáró versenytanács felhívja a Cemex Hungária Építőanyagok Kft.-t, hogy az eljárási bírságot a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú eljárási díj bevételi számlájára a jelen végzés jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül fizesse meg. A befizetéskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyfelügyeleti eljárás számát, a megbírságolt vállalkozás nevét, valamint a befizetés jogcímét (eljárási bírság).

Ha a kötelezett az eljárási bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a végzés végrehajtását.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

A jogorvoslati kérelemnek e végzés végrehajtására halasztó hatálya van.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.