Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/23/2011.
Iktatószám: Vj/23-164/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. H.-B. Z. ügyvéd (Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, Dorottya u. 6.) által képviselt INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma tárgyában indított versenyfelügyeleti eljárás során eljárási bírság kiszabásáról szóló vizsgálói végzéssel szemben benyújtott jogorvoslati kérelem tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal Fúziós Irodájának eljárási bírságot kiszabó, Vj/23-131/2011. számú végzését

 • akként változtatja meg, hogy 
 1. a kiszabott eljárási bírságot 700.000- Ft-ra, azaz hétszázezer forintra csökkenti,

 1. megállapítja, hogy az INFORM MÉDIA Kft. magatartása az eljárás elhúzását is eredményezte,

 1. azt a körülményt, amely szerint a jogsértés súlyát növeli, hogy az eljárási bírság kiszabására okot adó magatartást súlyos jogsérelmet vizsgáló eljárásban tanúsította az INFORM MÉDIA Kft. a jogsértés elkövetésétől való elrettentés érdekében a vállalkozás vagyoni helyezte és jövedelmi viszonyai körében veszi figyelembe (34., 35. pontok

 1. az eljárási bírság összegének elrettentő hatását a vállalkozás vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai körében veszi figyelembe (indokolás 37. pontja),

 1. az INFORM MÉDIA Kft.-nek a vizsgálói végzés meghozatalának időpontjában, az eljárási bírság kiszabásakor figyelembeveendő, 2011. évre vonatkozó nettó árbevételének összege […] Ft, ezért a kiszabható eljárási bírság maximuma […] Ft volt (indokolás 41. pont),

 • megsemmisíti a Gazdasági Versenyhivatal Fúziós Irodájának eljárási bírságot kiszabó, Vj/23-131/2011. számú végzése indokolásának

 1. arra hivatkozó 10. pontját, hogy az INFORM MÉDIA Kft. nem vitatta az adatszolgáltatási kötelezettség fennállását a hiányos adatszolgáltatás benyújtását követően,

 1. arra hivatkozó 15. pontját, hogy a Vj/23-122/2011. számú versenytanácsi végzésben az eljáró versenytanács az INFORM MÉDIA Kft. jogorvoslati kérelmében felhozott egyéb, a bírságösszeg meghatározásának szempontjain túli kifogásainak nem adott helyt,

 1. 6. pontját abban a vonatkozásban, hogy az eljárás alá vont a kötelezettsége teljesítését jobb tudomása ellenére tagadta meg,

 1. a 35. pontja arra vonatkozó utalásait, mely a jóhiszeműség elvének megsértését, mint szankcionálandó körülményt veszi figyelembe.

E végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.