Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/23/2011.
Iktatószám: Vj/23-166/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa dr. P. D. ügyvéd (Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda 1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12.) által képviselt Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. (9021 Győr, Újlak u. 4/a.) vállalkozással szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma tárgyában indított versenyfelügyeleti eljárás során eljárási bírság kiszabásáról szóló vizsgálói végzéssel szemben benyújtott jogorvoslati kérelem tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal Fúziós Irodájának eljárási bírságot kiszabó, Vj/23-132/2011. számú végzését

  • akként változtatja meg, hogy  

  1. a kiszabott eljárási bírságot 500.000- Ft-ra, azaz ötszázezer forintra csökkenti,

  1. megállapítja, hogy a Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. magatartása az eljárás elhúzását is eredményezte,

  1. azt a körülményt, amely szerint a jogsértés súlyát növeli, hogy az eljárási bírság kiszabására okot adó magatartást súlyos jogsérelmet vizsgáló eljárásban tanúsította a Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. a jogsértés elkövetésétől való elrettentés érdekében a vállalkozás vagyoni helyezte és jövedelmi viszonyai körében veszi figyelembe (indokolás 31. és 32. pontok),

  1. az eljárási bírság összegének elrettentő hatását a vállalkozás vagyoni helyezte és jövedelmi viszonyai körében veszi figyelembe (indokolás 34. pontja),

  1. az Axel Springer-Magyarország Kft.-nek a vizsgálói végzés meghozatalának időpontjában, az eljárási bírság kiszabásakor figyelembeveendő, 2011. évre vonatkozó nettó árbevételének összege […] Ft, ezért a kiszabható eljárási bírság maximuma […] Ft volt (indokolás 38. pont),

  • megsemmisíti a Gazdasági Versenyhivatal Fúziós Irodájának eljárási bírságot kiszabó, Vj/23-132/2011. számú végzése indokolásának 32. pontja arra vonatkozó utalását, mely a jóhiszeműség elvének megsértését, mint szankcionálandó körülményt veszi figyelembe.

E végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

I n d o k o l á s

 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.