Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/23/2011.
Iktatószám: Vj/23- 211/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. S. Sz. ügyvéd (K., Sz., S. és Társai Ügyvédi Iroda., cím: ) és dr. N. Cs. I. ügyvéd (cím: ) által képviselt Axel Springer-Magyarország Kft. (2800 Tatabánya, Mártírok út 44.) vállalkozással szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma tárgyában indított versenyfelügyeleti eljárás során eljárási bírság kiszabásáról szóló vizsgálói végzéssel szemben benyújtott jogorvoslati kérelem tárgyában megismételt eljárás során – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

   
 1. Gazdasági Versenyhivatal Fúziós Irodájának eljárási bírságot kiszabó, Vj/23-130/2011. számú végzését akként változtatja meg, hogy  

 1. a kiszabott eljárási bírságot 1.700.000 Ft-ra, azaz egymillió-hétszázezer forintra csökkenti,

 1. megállapítja, hogy az Axel Springer-Magyarország Kft. magatartása az eljárás elhúzását is eredményezte,

 1. azt a körülményt, amely szerint az eljárási bírság kiszabására okot adó magatartást súlyos jogsérelmet vizsgáló eljárásban tanúsította az Axel Springer-Magyarország Kft., a jogsértés elkövetésétől való elrettentés érdekében a vállalkozás vagyoni helyezte és jövedelmi viszonyai körében veszi figyelembe (34., 35. pontok),

 1. a jogellenes magatartás súlya körében enyhítő körülményként értékeli, hogy az Axel Springer-Magyarország Kft. utóbb eleget tett adatszolgáltatási kötelezettségének,

 1. a jogellenes magatartás súlya körében értékeli, hogy az eljárás alá vont magatartása a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányult, illetve ha csekély mértékben is, de az eljárás elhúzódását eredményezte,

 1. az eljárási bírság összegének elrettentő hatását a vállalkozás vagyoni helyezte és jövedelmi viszonyai körében veszi figyelembe (indokolás 37. pont),

 1. az Axel Springer-Magyarország Kft.-nek a vizsgálói végzés meghozatalának időpontjában, az eljárási bírság kiszabásakor figyelembeveendő, 2011. évre vonatkozó nettó árbevételének összege […] Ft, ezért a kiszabható eljárási bírság maximuma […] Ft volt (indokolás 41. pont),

 1. megsemmisíti a Gazdasági Versenyhivatal Fúziós Irodájának eljárási bírságot kiszabó, Vj/23-130/2011. számú végzése indokolásának

 1. arra hivatkozó 15. pontját, hogy a Vj/23-121/2011. számú versenytanácsi végzésben az eljáró versenytanács az Axel Springer-Magyarország Kft. jogorvoslati kérelmében felhozott egyéb, a bírságösszeg meghatározásának szempontjain túli kifogásainak nem adott helyt,

 1. 6. pontját abban a vonatkozásban, hogy az eljárás alá vont a kötelezettsége teljesítését jobb tudomása ellenére tagadta meg,

 1. a 35. pontja arra vonatkozó utalásait, mely a jóhiszeműség elvének megsértését mint szankcionálandó körülményt veszi figyelembe.

 1. egyebekben a Gazdasági Versenyhivatal Fúziós Irodájának eljárási bírságot kiszabó, Vj/23-130/2011. számú végzését az 1-2. pontokkal nem érintett részek tekintetében helybenhagyja.

E végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja. A jogorvoslati kérelemnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van.

I n d o k o l á s 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.