Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/23/2011.
Iktatószám:
Vj/23-322/2011.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • a Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda (1123 Budapest, Alkotás u. 39/c.) és dr. N. Cs. I. ügyvéd által képviselt Axel Springer-Magyarország Kft. (2800 Tatabánya, Mártírok út 44.),

  • a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.) által képviselt RUSSMEDIA Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.),

  • az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi M. u. 12.) által képviselt Lapcom Kiadó Zrt. (9021 Győr, Újlak utca 4. A. ép.) valamint

  • a dr. K. S. jogtanácsos által képviselt Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 12.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

I. az Axel Springer-Magyarország Kft., a RUSSMEDIA Kft. 2000 májusától, a Lapcom Kiadó Zrt. 2000 novemberétől és a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. 2002 májusától 2010. április 19-ig átfogó versenykorlátozó célú piacfelosztó megállapodás részesei voltak azzal a céllal, hogy tartózkodnak az egymás földrajzi területeire történő célzott belépéstől, valamint hogy

II. az Axel Springer-Magyarország Kft., az Inform Média Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., a Lapcom Kiadó Zrt. és a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. 2010 júniusában és 2011 szeptemberében, továbbá az Axel Springer-Magyarország Kft. és az Inform Média Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. 2010 decemberében és 2011 júniusában versenykorlátozó célú összehangolt magatartást tanúsítottak, amikor a megyei – nyomtatott vagy elektronikus – kiadványaikban nem közös vagy bizományosi értékesítés keretében történő hirdetések áraival, az azokra ható körülményekkel kapcsolatos, üzletileg érzékeny információkat osztottak meg egymással.

II. A fenti jogsértések miatt eljáró versenytanács kötelezi a(z)

  • Axel Springer-Magyarország Kft.-t 615.471.000,- Ft, azaz hatszáztizenötmillió-négyszázhetvenegyezer Forint;

  • RUSSMEDIA Kft.-t 480.836.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvanmillió-nyolcszázharminchatezer Forint;

  • Lapcom Kiadó Zrt.-t 313.140.000,- Ft, azaz háromszáztizenhárommillió-száznegyvenezer Forint;

  • Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.-t 755.422.000,- Ft azaz hétszázötvenötmilló-négyszázhuszonkétezer Forint

bírság megfizetésére amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az árus árakra vonatkozó egyeztetések tekintetében az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

A jogorvoslati kérelmeket a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács egyetemlegesen kötelezi az eljárás alá vontakat 7.970,-Ft, azaz hétezerkilencszázhetven forint eljárási költség megfizetésére, amelyet a végzés kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 számú számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (eljárási költség).

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.